Milieu

Het milieu is het geheel van de atmosfeer, bodem en water die invloed hebben op de levende organismen: planten, dieren en mensen. We zijn ons bewust van het feit dat de activiteiten binnen Reyrink Groep impact hebben op het milieu. Toch streven wij naar een duurzame toekomst voor iedereen. De werkzaamheden worden uitgevoerd met respect voor de omgeving waarin wordt geacteerd.

Het doel is een omgeving waarin we leven, wonen en werken zonder een negatief effect op het klimaat en de natuur. Wij treffen maatregelen om energieverspilling en milieuvervuiling tegen te gaan, onder meer door verantwoord om te gaan met CO₂-uitstoot. Dit is vertaald in onze beleidsverklaring.

Wij zetten in op cradle-to-cradle-toepassingen, energiebesparing en duurzaam inkopen. Bij ons zelf: ons kantoor is in zijn geheel opgetrokken uit gerecyclede en herbruikbare materialen, voorzien van led-verlichting, slimme sensoren en groene stroom. Maar ook op de projecten: hergebruik, energiereductie en inkoop.

Hergebruik

We streven ernaar zoveel mogelijk onderdelen en materialen binnen Reyrink Groep te hergebruiken. Doordat Reyrink Groep een grondbank- en afvalstoffeninrichting in eigen beheer heeft, kunnen we de afvalstoffen die vrijkomen uit eigen projecten voor een groot gedeelte zelf opwaarderen tot een nieuwe bouwstof. Pas wanneer de materialen niet van voldoende kwaliteit zijn om direct her te gebruiken, zal overgegaan worden op andere manieren van verwerking. Wanneer dit het geval is, zal het afval zo veel mogelijk gescheiden worden. Het juist scheiden van afval door de medewerkers wordt gestimuleerd door in overleggen, toolboxen en projectintroducties aandacht te besteden aan het juist scheiden van het afval.

Energiereductie

Energiereductie is een vast agendapunt in de interne overlegvormen en in de periodieke overleggen met de grotere opdrachtgevers (zoals bij projecten op basis van de UAVgc-2005). Ten aanzien van het reduceren van onze CO₂-uitstoot hebben we ons ten doel gesteld om in 2024 een reductie van 6% te realiseren inzake de scope 1 emissies, respectievelijk 2% inzake de scope 2 emissies, ten opzichte van het referentiejaar 2018, gerelateerd aan de omzet.

Aan de hand van de analyse van de upstream en downstream scope 3 emissies zijn er twee ketenanalyses uitgevoerd: “Ketenanalyse Ophoogzand”, alsmede “Ketenanalyse Scheiding Afval”. Dit heeft geleid tot aanvullende reductiedoelstellingen. Op basis van de huidige omstandigheden in de markt, heeft Reyrink Groep de volgende ambitieuze, realistische doelstelling geformuleerd:
Het realiseren van 4% CO₂-reductie in 2024 ten opzichte van 2018 als gevolg van transport in scope 3, gerelateerd aan de getransporteerde tonnage;

De ketenanalyse “scheiding afval” richt zich op het nieuwe proces rondom afvalscheiding, -verzameling en hergebruik veroorzaakt en ontvangen uit projecten van particulieren. Deze nieuwe wijze wordt afgezet ten opzichte van de reguliere, standaardwijze waarop de afvalverzameling verloopt. De resultaten zijn gebaseerd op informatie van 2019. Door de situatie jaarlijks in kaart te brengen, kan de voortgang in de aankomende jaren gemonitord en geborgen worden. Het project is geanalyseerd op de verschillende van toepassing zijnde scope 3 aspecten: Inkoop, transport, afvalstromen en hergebruik binnen de getoonde ketenanalyse Particuliere Afvalscheiding 6 ketenstappen. Voor ieder van deze onderdelen is de bijhorende CO2-emissie in kaart gebracht. De ketenanalyse behoudt zich specifiek tot deze keten en neemt niet de mogelijkheden voor inkoopreductie in andere projecten en ketens mee in de uiteindelijke berekeningen. De keten blijft in dat opzicht zo lineair mogelijk opgesteld, ondanks het feit dat hergebruik een circulaire toepassing is.

Deze ketenanalyse “ophoogzand” zal zich focussen op het zand dat wordt gebruikt voor grondwerken. Zand is een grote verzamelnaam. Er bestaan verschillende typen zand die voor andere doeleinden worden gebruikt, waaronder:
• Ophoogzand;
• Straatzand;
• Drainzand
• Brekerzand;
• Betonzand;

De milieu, sociale en financiële impact van zand is enorm. Zo laat een documentaire Sand Wars zien dat zand op de tweede plek komt van meest gevraagde product wereldwijd, maar steeds schaarser wordt. Een artikel in de AD (03-05-2020) zegt er het volgende over:
Volgens geologen is de jacht naar hoekig zand van hoge kwaliteit zo groot dat de voorraden, ook die in de Noordzee, mogelijk al over enkele tientallen jaren zullen zijn uitgeput. Rivieren maken veel minder zand aan – ongeveer 19 miljard ton, dan er wordt gewonnen (50 miljard ton per jaar).

Woestijnzand is namelijk niet bruikbaar zand voor de toepassingen waarvoor de maatschappij het nodig heeft. De grote palmboom eilanden van Dubai zijn ironisch genoeg opgespoten met zand uit Australië. Woestijnzand is te ‘rond’ en we hebben ‘hoekig’ zand nodig. Hoekig zand wordt veel gewonnen uit stranden en rivierbedden. In Indonesië zijn hele eilanden ervoor verdwenen. Ook gebeurd veel zandwinning illegaal, waardoor er nog minder controle op is. Daarnaast worden de prijzen voor zand door schaarste steeds hoger. De gemiddelde prijs van een kuub ophoogzand in 2020 is ongeveer 150 euro (wordt wel goedkoper als je meer inkoopt). In maart 2020 toen de prijzen voor een vat olie zakte naar 15 dollar zou je voor een kuub olie rond de 90 dollar betalen oftewel zo’n 75-80 euro. Kortom de prijs van een kuub olie was de helft van een kuub ophoogzand en dan hebben we nog niet eens gekeken naar industriezand dat een stuk duurder is. Vandaar het belang om de vraag naar zand te verminderen door het meer te hergebruiken. Reyrink koopt veel verschillende typen zand in voor verschillende doeleinden. Voor deze ketenanalyse kijken we alleen naar ophoogzand dat bij grondwerken wordt gebruikt. Hierbij zal een vergelijking worden gemaakt met de CO2-uitstoot van ophoogzand dat wordt ingekocht en de CO2-uitstoot van ophoogzand dat wordt hergebruikt. Voor ingekocht ophoogzand zal naar de gehele keten van winning tot het leveren en aanleggen worden meegenomen. Voor hergebruikt zand is behalve de extra transport beweging om het zand van één projectlocatie te vervoeren naar de andere geen additioneel CO2-uitstoot van toepassing.

CO₂-Bewust

Reyrink Groep is zowel in de sector als in de keten actief, om er voor zorgen dat de opgedane kennis en ervaring leid tot een sectorbrede verbetering. Reyrink Groep rapporteert en communiceert zowel intern als extern halfjaarlijks haar energiebeleid, CO₂-footprint en kwantitatieve reductiedoelstellingen.

Wilt u meer weten over de CO₂-prestatieladder, onze deelname in een sectorinitiatief of onze ketenanalyses? Kijk dan op de website van SKAO (https://www.skao.nl/certificaathouders/719.

Reyrink Groep communiceert structureel interne en extern over haar CO₂-footprint en de kwantitatieve reductiedoelstellingen. Deze zijn terug te vinden op de website van SKAO. Tevens heeft Reyrink Groep zich publiekelijk gecommitteerd aan een CO₂-emissie reductieprogramma van overheid en NGO.
5.C.1 Commitment Innova58
5.C.1 Commitment Stichting MOED

Van projecten die wij met gunningvoordeel hebben verkregen, communiceren wij structureel over de Emissie-Inventaris, de reductiedoelstellingen en -maatregelen van deze projecten. Deze zijn onder andere te vinden in de voortgangsrapportages (zie onder 5.B.1).

Reyrink Groep is actief betrokken bij een sectorbreed CO₂-emissie reductieprogramma door deelname in de werkgroep Grondwerk.
3.D.1 Deelname VGR-CO₂-platform
3.D.1 Deelname Betonketen Tilburg
3.D.1 Deelname Industrieterrein Kraaiven

DUURZAAMHEID IN ALLE ASPECTEN

KWALITEIT
VEILIGHEID
MILIEU
MENS
PROJECTEN