Milieu

Het milieu is het geheel van de atmosfeer, bodem en water die invloed hebben op de levende organismen: planten, dieren en mensen. We zijn ons bewust van het feit dat de activiteiten binnen Reyrink Groep impact hebben op het milieu. Toch streven wij naar een duurzame toekomst voor iedereen. De werkzaamheden worden uitgevoerd met respect voor de omgeving waarin wordt geacteerd.

Het doel is een omgeving waarin we leven, wonen en werken zonder een negatief effect op het klimaat en de natuur. Wij treffen maatregelen om energieverspilling en milieuvervuiling tegen te gaan, onder meer door verantwoord om te gaan met CO₂-uitstoot. Dit is vertaald in onze beleidsverklaring.

Wij zetten in op cradle-to-cradle-toepassingen, energiebesparing en duurzaam inkopen. Bij ons zelf: ons kantoor is in zijn geheel opgetrokken uit gerecyclede en herbruikbare materialen, voorzien van led-verlichting, slimme sensoren en groene stroom. Maar ook op de projecten: hergebruik, energiereductie en inkoop.

Hergebruik

We streven ernaar zoveel mogelijk onderdelen en materialen binnen Reyrink Groep te hergebruiken. Doordat Reyrink Groep een grondbank- en afvalstoffeninrichting in eigen beheer heeft, kunnen we de afvalstoffen die vrijkomen uit eigen projecten voor een groot gedeelte zelf opwaarderen tot een nieuwe bouwstof. Pas wanneer de materialen niet van voldoende kwaliteit zijn om direct her te gebruiken, zal overgegaan worden op andere manieren van verwerking. Wanneer dit het geval is, zal het afval zo veel mogelijk gescheiden worden. Het juist scheiden van afval door de medewerkers wordt gestimuleerd door in overleggen, toolboxen en projectintroducties aandacht te besteden aan het juist scheiden van het afval.

Energiereductie

Energiereductie is een vast agendapunt in de interne overlegvormen en in de periodieke overleggen met de grotere opdrachtgevers (zoals bij projecten op basis van de UAVgc-2005). Ten aanzien van het reduceren van onze CO₂-uitstoot hebben we ons ten doel gesteld om in 2022 een reductie van 4% te realiseren inzake de scope 1 emissies, respectievelijk 2% inzake de scope 2 emissies, ten opzichte van het referentiejaar 2018, gerelateerd aan de omzet.

Aan de hand van de analyse van de upstream en downstream scope 3 emissies zijn er twee ketenanalyses uitgevoerd: “Ketenanalyse ingehuurd transport en distributie”, alsmede “Ketenanalyse Secundaire bouwstoffen”. Dit heeft geleid tot aanvullende reductiedoelstellingen. Op basis van de huidige omstandigheden in de markt, heeft Reyrink Groep de volgende ambitieuze, realistische doelstelling geformuleerd:

  • Het realiseren van 4% CO₂-reductie in 2022 ten opzichte van 2018 als gevolg van transport in scope 3, gerelateerd aan de getransporteerde tonnage;
  • In 2022 een gemiddelde CO₂-reductie van 25% in bouwstoffen, door toepassing van secundaire bouwstoffen op minimaal zes projecten.

Inkoop

Om deze doelstellingen te bereiken richt Reyrink Groep zich op het terugdringen van emissies uit transport van de belangrijkste transportstromen, namelijk transport van grondstoffen en afvalstromen. In de keuze van onze leveranciers streven we ernaar zo veel mogelijk gebruik te maken van lokale leveranciers. Hierdoor wordt de transportafstand tot een minimum beperkt.

Daarnaast maken we bij de inkoop van grondstoffen een afweging in hergebruik dan wel recycling van grondstoffen van lokale projecten. Hierdoor minimaliseert Reyrink Groep de milieu impact van de toegepaste materialen en wordt de transportafstand sterk verminderd. Nabijgelegen projecten worden indien relevant in kaart gebracht. Er wordt een inventarisatie gemaakt van mogelijke grondstoffen die via deze weg ingekocht kunnen worden. Ook het nastreven van zoveel mogelijk werk met werk draagt bij aan reductie van transport.

Door slim te ontwerpen en uitvoeringsmethoden te optimaliseren kunnen we er voor zorgen dat er minder materiaal nodig is om het project te realiseren. Bij de inkoop van grondstoffen onderzoekt Reyrink Groep ook mogelijke toepassing van alternatieve materialen die licht in gewicht zijn, maar dezelfde functie vervullen als standaard materialen. Met name bij de inkoop van grondstoffen met hoge massa’s zal hier veel reductie te behalen zijn.

Bij de inkoop van de transport wordt per situatie bepaald wat de meest energiezuinige variant van transport is. In eerste instantie wordt beoordeeld of transport per schip mogelijk is. Deze vorm van transport heeft waar mogelijk de voorkeur. Wanneer dit niet mogelijk is, zullen grondstoffen, materieel en afvalstoffen per vrachtwagen vervoerd moeten worden. Bij de inkoop hiervan kijkt Reyrink Groep naar beschikbare leveranciers en/of onderaannemers die energiezuinige vrachtwagens gebruiken.

CO₂-Bewust

Reyrink Groep is zowel in de sector als in de keten actief, om er voor zorgen dat de opgedane kennis en ervaring leid tot een sectorbrede verbetering. Reyrink Groep rapporteert en communiceert zowel intern als extern halfjaarlijks haar energiebeleid, CO₂-footprint en kwantitatieve reductiedoelstellingen.

Wilt u meer weten over de CO₂-prestatieladder, onze deelname in een sectorinitiatief of onze ketenanalyses? Kijk dan op de website van SKAO (https://www.skao.nl/certificaathouders/719.

Reyrink Groep communiceert structureel interne en extern over haar CO₂-footprint en de kwantitatieve reductiedoelstellingen. Deze zijn terug te vinden op de website van SKAO. Tevens heeft Reyrink Groep zich publiekelijk gecommitteerd aan een CO₂-emissie reductieprogramma van overheid en NGO.
5.C.1 Commitment Innova58
5.C.1 Commitment Stichting MOED

Van projecten die wij met gunningvoordeel hebben verkregen, communiceren wij structureel over de Emissie-Inventaris, de reductiedoelstellingen en -maatregelen van deze projecten. Deze zijn onder andere te vinden in de voortgangsrapportages (zie onder 5.B.1).

Reyrink Groep is actief betrokken bij een sectorbreed CO₂-emissie reductieprogramma door deelname in de werkgroep Grondwerk.
3.D.1 Deelname VGR-CO₂-platform
3.D.1 Deelname Betonketen Tilburg
3.D.1 Deelname Industrieterrein Kraaiven

DUURZAAMHEID IN ALLE ASPECTEN

KWALITEIT
VEILIGHEID
MILIEU
MENS
PROJECTEN