Project Description

Ter plaatse van een voormalige stortplaats gelegen in de nabijheid van het industriegebied van Porto Marghera (in de buurt van Venetië, in het noord-oosten van Italië) zijn grond en grondwater verontreinigd met een breed scala aan giftige stoffen. De stortplaats is tientallen jaren in bedrijf geweest voor de verwijdering van sterk verontreinigd industrieel afval / slib afkomstig van de petrochemische industrie in Porto Marghera.

Stroomafwaarts van de stortplaats is een pluim aanwezig die veroorzaakt is door het oplossen van verontreinigingen in de oppervlakkige watervoerende laag. Het grondwater in de pluim bevat hoge concentraties gechloreerde vluchtige organische verbindingen en zware metalen. Als gevolg van de risico’s op verdere verspreiding was sanering noodzakelijk. Biosoil Europe heeft als saneringsoplossing voorgesteld om een anaeroob en aeroob bioscherm toe te passen om verdere verspreiding van verontreinigingen te voorkomen.

De installatiewerkzaamheden van de twee bioschermen zijn in februari 2016 gestart en zijn voltooid in juni 2016. Elke bioscherm strekt zich uit over ongeveer 400 meter. In totaal zijn 127 verticale filters geplaatst en geboord tot een diepte van ongeveer 10 meter onder maaiveld. Momenteel is het saneringssysteem volledig operationeel. Biosoil Europe voert het onderhoud uit voor de komende twee jaar.

Conceptueel model
De door Biosoil Europe voorgestelde site specifieke aanpak bestaat uit de installatie en implementatie van twee verschillende bioschermen: een anaeroob scherm en een aeroob scherm voor de diverse verontreinigingen die aanwezig zijn in de pluim.

Bioschermen zijn op zodanige wijze samengesteld dat een gedeelte van de bodem wordt omgezet in een bioreactor, waarbij voor de groei van specifieke bacteriën de omstandigheden ter plekke worden geoptimaliseerd. Bioschermen bestaan uit een rij van extractie- en injectiefilters, waaruit grondwater wordt onttrokken en vervolgens wordt geïnfiltreerd met additieven (nutriënten en / of een elektronendonor). Bij het aerobe bioscherm wordt naast het toevoegen van nutriënten ook zuurstof in de bodem gebracht. Bioschermen worden bij voorkeur zo loodrecht mogelijk op de richting van de grondwaterstroming aangebracht.

Voorafgaande aan de sanering is in de periode mei 2013 tot december 2015 een pilotproef uitgevoerd om de haalbaarheid van de voorgestelde saneringsoplossing vast te stellen en informatie te verzamelen voor de volledige implementatie. Uit de resultaten van de pilotproef bleken goede afbraaksnelheden van alle in het grondwater aanwezige mobiele verontreinigingen realiseerbaar, waarna besloten is om over te gaan tot volledige aanleg van het saneringssysteem.